ÖKC – Ödeme Kaydedici Cihaz

Yeni Nesil ÖKC tanım ve kapsamı

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmak mecburiyetindedir.

Buna göre;

  • 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç),
  • Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren,
  • Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan,
  • Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışları bulunan, diğer bir ifade ile perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek nitelikte satışları olan (Mükellefin bütün satışları için kendiliğinden fatura düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmaz.) mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedirler.

Yeni Nesil ÖKC geçiş zamanı

Yeni Nesil ÖKC’leri kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan ve 21 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan tebliğ taslağına göre;

  • 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 01.04.2016 tarihinden,
  • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 01.07.2016 tarihinden,
  • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 01.10.2016 tarihinden,
  • 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 01.01.2017 tarihinden itibaren kullanım mecburiyeti başlayacaktır.
  • Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 tarihi olarak belirlenmiştir.

Kaynak:https://www.gib.gov.tr/node/123990/pdf

Toptan satış yapan firmalarda yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu var mı?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, toptan ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

Mevcut yazar kasaların kullanım durumu ne olacak?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (d) bendinde, mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, 1.1.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3100 sayılı Kanuna göre Bakanlığımızca onaylanmış olan ve mükelleflerce kullanılmakta iken mali hafızası dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılmayacak, söz konusu cihazın 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılması ve bu durumdaki mükelleflerin yeni bir ödeme kaydedici cihaz (yeni nesil veya 3100 sayılı Kanuna tabi cihaz) alarak Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

YN ÖKC ve Nakit ödemelerin Durumu

1.1.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yeni Nesil ÖKC kullanım zorunluluğu ile birlikte yapılan satışların Nakit, Hediye çek, Yemek Kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılan ödemeleri de ÖKC’den geçecek.

YN ÖKC’lerden Bilgi Fişi Düzenlenmesi Durumu

Gereken Durumlar

Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirilen;
a) Fatura ile belgelendirilen satışlarında,
b) Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında,
c) Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları tutarların belgelendirilmesinde,
d) Otopark giriş işlemlerinde,
e) Fatura tahsilatı işlemlerinde,
f) GİB tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde, YN ÖKC’den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.

Bilgi Fişlerinin İrsaliye Yerine Kullanılabilme Durumu

Bilgi fişleri e-Fatura ve e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükellefler tarafından irsaliye yerine geçen belge olarak da kullanılabilir.

Bunun için bilgi fişinin satış anında düzenlenmesi ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. İrsaliye yerine geçen bilgi fişinde satılan malın cinsinin, miktarı ile diğer satış bilgilerinin, imzalanacak bölümün ve “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin bulunması zorunludur. İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunmayacaktır.

Mal satış detay bilgilerinin yazılmadığı Bilgi Fişleri irsaliye yerine geçmez.

Bilgi Fişleri ile POS Sliplerinin Bütünleşik Olması Durumu

Ödemelerin banka/kredi kartı ile yapılması halinde YN ÖKC’den düzenlenecek bilgi fişi ile POS slibi birleştirilerek tek bir belge olarak yazdırılacaktır.

Faturalı (e-Fatura/e-Arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlar dahil) satışlarda faturanın işlem anında müşteriye verilmesi halinde YN ÖKC’ de düzenlenen bilgi fişlerinin (banka veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hariç) çıktısının verilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılması halinde POS slip bilgilerini de ihtiva eden bilgi fişinin müşteriye verilmesi mecburiyeti her hal ve şartta bulunmaktadır.

İşlem Türleri İtibariyle Düzenlenecek bilgi Fişleri ve Formatı

Tüm işlem türleri ve bunların her birinde düzenlenecek bilgi fişi formatlarının detayları için GİB tarafından yayınlanan Teknik Kılavuzda paylaşılmıştır.
//www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisleri.pdf

Uyumsoft ile mali onaylı fiş basımı

Uyumsoft programlarını kullanarak satış işlemlerini gerçekleştirip YNÖKC’ den mali onaylı fiş basabilirler (900 TL altı satışlar için)

e-Arşiv’e tabi firmaların Uyumsoft – YNÖKC entegrasyonu kullanım durumları

Satış işleminin 900 TL’yi aştığı veya müşterinin talep etmesi durumlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Fatura düzenlenmesi gereken durumlarda e-Arşiv’e tabi iseniz Uyumsoft üzerinden yapılan satışın e-Arşiv faturasını düzenlerken bir yandan da ÖKC cihazından bilgi fişini dökebilirsiniz.

Sizi Arayalım

call-2

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.